Niet langer medisch attest nodig, 'persoonlijke hygiëne' volstaat

Nieuws

Via een recent gepubliceerd besluit werd de bepaling rond de levensmiddelenhygiëne opgeheven. Personen die rechtstreeks in contact komen met levensmiddelen hebben niet langer een medisch attest nodig om hun activiteit in de levensmiddelensector uit te voeren.

Het koninklijk besluit betreffende levensmiddelenhygiëne van 13 juli 2014 voorziet in bijlage III, hoofdstuk IV, punt 1:
Personen die rechtstreeks in contact komen met levensmiddelen dienen door middel van een medisch attest te bewijzen dat geen enkele medische reden hun activiteit in de levensmiddelensector in de weg staat.

Via een recent gepubliceerd besluit werd deze bepaling opgeheven. Dit houdt in dat personen die rechtstreeks in contact komen met levensmiddelen niet langer een medisch attest nodig hebben om hun activiteit in de levensmiddelensector uit te voeren. De operator moet echter wel nog steeds voldoen aan de bepalingen opgenomen in bijlage II, hoofdstuk VIII, "Persoonlijke hygiëne", van verordening (EG) nr. 852/2004 van 29 april 2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake levensmiddelenhygiëne:

1. Eenieder die werkzaam is in een ruimte waar producten worden gehanteerd, dient een zeer goede persoonlijke hygiëne in acht te nemen en dient passende, schone en, voorzover dat nodig is, beschermende kleding te dragen.

2. Personen die lijden aan of drager zijn van een ziekte die via voedsel kan worden overgedragen, of die bijvoorbeeld geïnfecteerde wonden, huidinfecties, huidaandoeningen of diarree hebben, mogen geen levensmiddelen hanteren of, in welke hoedanigheid ook, ruimten betreden waar levensmiddelen worden gehanteerd, indien er kans bestaat op rechtstreekse of onrechtstreekse verontreiniging. Wanneer dergelijke personen in een levensmiddelenbedrijf werken, dienen zij hun ziekte of de symptomen en indien mogelijk de oorzaken ervan onmiddellijk kenbaar te maken aan de exploitant van het levensmiddelenbedrijf.

Ter info: Sinds 1/1/16 is de controle op het gezondheidstoezicht ook afgeschaft tenzij de arbeidsgeneesheer (dienst preventie en welzijn op het werk)  in kader van een risicoanalyse bepaalt dat bepaalde werknemers voor deze controles toch nog opgeroepen worden. Dit gaat dan meestal om personeelsleden die fysiek zware arbeid uitvoeren (vb een slager die nog karkassen draagt, een magazijnier die dagelijks paletten verzet, …).
Deze controles kaderen in het welzijn van de werknemer.
 

 

Lees ook ›› Alle nieuwsartikels (1262)