Zelfstandige kleinhandel en supermarkten voorzien jaarpremie in augustus

Nieuws

Aan elke voltijds tewerkgestelde bediende die ressorteert onder het PC201 (zelfstandige kleinhandel) of 202.01 (zelfstandige supermarkten vanaf 20 werknemers) en met een volledige referteperiode, wordt samen met het maandloon van augustus jaarlijks een premie toegekend van 188 euro bruto.

Dit is in het sectorakkoord van 2016 zo bepaald, aangezien - omwille van de loonnorm - de koopkrachtverhoging te gering was om het in een normale loonsverhoging te vatten. Werkgevers kregen ook d emogelijkhied om de jaarpremie onder vorm van maaltijdcheques uit te betalen.

De bedienden met een onvolledige referteperiode hebben recht op 1/12e van de jaarpremie per volledig gepresteerde of daarmee in de sociale zekerheid gelijkgestelde maand (zoals in de wetgeving op de jaarlijkse vakantie). Voor deeltijdse bedienden wordt de jaarlijkse premie toegekend in verhouding van hun deeltijdse arbeidsregeling.

Het bedrag van de jaarlijkse premie wordt berekend in verhouding tot de effectieve en gelijkgestelde dagen tijdens de referteperiode of, met andere woorden, de dagen effectieve prestaties en schorsingen van de arbeidsovereenkomst waarvoor loon is betaald, vermeerderd met de dagen vaderschapsverlof en moederschapsverlof.

Met referteperiode wordt bedoeld de periode van 12 maanden die loopt vanaf de maand augustus van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de jaarlijkse premie wordt uitbetaald tot en met de maand juli van het kalenderjaar waarin de jaarlijkse premie wordt uitbetaald.

De pro rata regeling geldt eveneens voor de bedienden welke in de loop van de referteperiode voor de uitbetaling van de premie in augustus uit dienst zijn gegaan. Het pro rata bedrag wordt dan uitbetaald op het ogenblik van de uitdiensttreding samen met de eindloonafrekening.

Het bedrag van de jaarlijkse premie is niet van toepassing op de bedienden die in de looptijd van de cao volgens bedrijfseigen modaliteiten via maaltijdcheques een voordeel in koopkracht toegekend krijgen dat gelijkwaardig is. Om gelijkwaardig te zijn dient het patronale gedeelte van de maaltijdcheque per bediende met 1 euro per dag te worden verhoogd vanaf 1 januari 2016.

Lees ook ›› Alle nieuwsartikels (1917)